2-ethylhexyl-4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylate, CAS #: 1237479-38-7
2,5-bis(trimethylstannyl)thieno[3,2-b]thiophene, CAS #: 469912-82-1
1-(4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophen-2-yl)octan-1-one, CAS #: 1202249-72-6
thieno[3,2-b]thiophene, CAS #: 251-41-2
1-(4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophen-2-yl)-2-ethylhexan-1-one, CAS #: 1194605-76-9